Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten van drive&park Booking GmbH 

drive&park Booking GmbH 

Niederrheinstraße 195

40474 Düsseldorf 

Telefoon: 0211 / 859 099 80

E-mail: info@driveandpark.nl

1. beschikbaarstelling van eigen parkeerplaatsen

1.1. drive&park Booking GmbH biedt parkeerdiensten aan als haar eigen contractuele diensten.

1.2 drive&park Booking GmbH heeft de positie van een verhuurder, voor zover het verlenen van de verhuurservice door drive&park Booking GmbH uitdrukkelijk is overeengekomen als een contractuele service van drive&park Booking GmbH.

1.3 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties van het servicebedrijf drive&park Booking GmbH – hierna te noemen service provider – met zijn contractuele partner – hierna te noemen klant.

Voor zover er afzonderlijke contractuele regelingen bestaan die afwijken van of in tegenspraak zijn met de bepalingen van deze AV, hebben de afzonderlijke contractuele regelingen voorrang.

Vertaald met 

2. voorwerp van de overeenkomst 

drive&park Booking GmbH verhuurt parkeerplaatsen op speciaal voor dit doel gehuurde parkeerterreinen.

Deze huur kan verdere diensten omvatten, die echter worden geregeld door de Algemene Voorwaarden voor diensten met partnerbedrijven.

3 Sluiting van het contract

3.1.1. In geval van verhuur van parkeerplaatsen kan de overeenkomst worden gesloten via het internetportaal van de dienstverlener, mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax. 

3.1.2 Indien de overeenkomst mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax wordt gesloten, komt de overeenkomst als volgt tot stand:

De opdrachtgever doet de dienstverlener mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax een aanbod voor het sluiten van een bemiddelingscontract. Indien de dienstverlener het aanbod van de klant mondeling of telefonisch bevestigt, wordt het huurcontract geacht onmiddellijk te zijn gesloten. Indien de dienstverlener het aanbod van de opdrachtgever schriftelijk, per e-mail of per fax bevestigt, wordt het huurcontract geacht te zijn gesloten bij ontvangst van de desbetreffende bevestiging via de verschillende communicatiekanalen.

Bij overeenkomsten voor de huur van parkeerplaatsen die buiten het bedrijfsterrein worden gesloten, heeft de Klant, voor zover hij een consument is, recht op een overeenkomstig opzeggingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst uitdrukkelijk naar de link op zijn internetportaal betreffende de instructie over het herroepingsrecht.

3.1.3 De klant kan informatie over het boekingsproces verkrijgen via het onlineportaal van de dienstverlener. Indien de klant besluit de dienstverlener als tussenpersoon op te dragen, worden zijn of haar gegevens geregistreerd aan de hand van een formulier dat in digitale vorm beschikbaar is op het internetportaal van de dienstverlener. De klant kan kiezen in welke taal hij het formulier invult. De gegevens van de klant worden opgeslagen op de server van de dienstverlener. De klant zal worden geïnformeerd over de opslag van zijn gegevens in overeenstemming met de basisverordening gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming. Ook zal hem worden getoond hoe hij de gegevens dienovereenkomstig kan bekijken. Door het indrukken van de overeenkomstige knop “Betaling via automatische incasso”, “Betaling per kredietkaart”, “Onmiddellijke overschrijving”, doet de klant een overeenkomstig bindend aanbod voor het ter beschikking stellen van een parkeerplaats van de dienstverlener. De klant zal dan onmiddellijk via elektronische weg op de hoogte worden gebracht van de ontvangst van zijn boeking en huuropdracht. De dienstverlener zal de reservering en de huuropdracht op dezelfde wijze bevestigen. Het contract tussen de dienstverlener en de cliënt komt pas tot stand na bevestiging van de bestelling door de dienstverlener.

Indien de bevestiging van de boeking via het internetportaal onmiddellijk na het indrukken van de knop “Betaling per automatische incasso”, “Betaling per creditcard”, “Onmiddellijke overschrijving” plaatsvindt en de aldus geplaatste boeking en huuropdracht onmiddellijk op het beeldscherm van de desbetreffende klant verschijnen, treedt het contract met de dienstverlener in werking bij ontvangst en weergave van deze boekingsbevestiging op het beeldscherm van de klant, zonder dat enige tussentijdse kennisgeving van de ontvangst van zijn boeking nodig is. In dat geval wordt de klant de mogelijkheid geboden de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van het contract is echter niet afhankelijk van het feit of de cliënt deze opties voor opslaan of afdrukken gebruikt. De dienstverlener zendt de klant ook een kopie van de boekingsbevestiging per e-mail of e-mailbijlage. Verzending per post of fax is slechts voorbehouden voor bijzondere gevallen die door de dienstverlener worden vastgesteld.

Vertaald met 

3.1.4 De dienstverlener wijst erop dat er volgens de wettelijke bepalingen geen herroepingsrecht bestaat voor op afstand gesloten overeenkomsten inzake personenvervoer, maar alleen de wettelijke rechten van herroeping en opzegging. Er bestaat echter wel een herroepingsrecht indien de overeenkomst buiten verkoopruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, op voorafgaande bestelling van de consument zijn gevoerd; in dit laatste geval bestaat er evenmin een herroepingsrecht.

Bij overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant, waarbij de dienstverlener zijn eigen parkeerplaatsen verhuurt, heeft de klant, voor zover hij een consument is, recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst uitdrukkelijk naar de link op zijn internetportaal betreffende de instructie over het herroepingsrecht.

4 Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging

4.1 Het contract tussen de dienstverlener en de cliënt begint en eindigt op de individueel overeengekomen datum.

4.2 De Dienstverlener kent de Klant een contractueel herroepingsrecht toe. Het herroepingsrecht kan schriftelijk, per fax, via internet, telefonisch of persoonlijk worden uitgeoefend. De datum van ontvangst van de verklaring door de dienstverrichter is bepalend voor de geldigheid van de herroeping, waarbij de gebruikelijke openingstijden, die op het internetportaal van de dienstverrichter te zien zijn, in acht moeten worden genomen. In geval van annulering vóór de aanvang van het contract heeft de dienstverlener het recht de volgende forfaitaire schadevergoeding te eisen:

Tot 24 uur voor het tijdstip van verhuur: gratis.

Minder dan 24 uur voor het tijdstip van verhuur: 50% van de overeengekomen kosten voor de parkeerplaats.

4.5 Opzegging zonder opzegtermijn om gegronde redenen is mogelijk. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld dat niet met de betrokken diensten kan worden begonnen om redenen die verband houden met aantoonbare ziekte.

5 Omvang van de diensten, verplichtingen van de contractuele partners

5.1 In geval van klachten of andere aanspraken van de opdrachtgever zal de dienstverlener op eerste verzoek alle informatie en documenten met betrekking tot de geboekte diensten verstrekken, voor zover deze voor de opdrachtgever van belang zijn.

5.2 Indien de dienstverlener daadwerkelijk niet in staat is een opdracht uit te voeren zoals contractueel verschuldigd, zal hij de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.

5.3 De partijen zullen zich inspannen om de contractpartner naar beste weten en overtuiging bij de uitvoering van de respectievelijke verplichting te ondersteunen door het verstrekken van informatie, inlichtingen of ervaring, teneinde een vlotte en efficiënte workflow voor beide partijen te garanderen.

5.4 Elk van de contracterende partijen kan de andere contracterende partij schriftelijk verzoeken om wijzigingen in de overeengekomen omvang van de dienstverlening. Na ontvangst van een wijzigingsverzoek gaat de ontvanger na of en onder welke voorwaarden de wijziging haalbaar is en stelt hij de aanvrager onverwijld in tekstvorm in kennis van de goedkeuring of afwijzing, zo nodig met opgaaf van redenen. Indien een wijzigingsverzoek van de Opdrachtgever een uitgebreide beoordeling vereist, kan de inspanning voor deze beoordeling door de Dienstverlener met voorafgaande kennisgeving in rekening worden gebracht indien de Opdrachtgever niettemin aandringt op de beoordeling van het wijzigingsverzoek.

Indien nodig, worden de contractuele aanpassingen van de overeengekomen voorwaarden en diensten die vereist zijn voor een herziening en/of een wijziging schriftelijk vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst en treden zij in werking overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De diensten zijn verschuldigd en worden gefactureerd tegen de vaste prijs die in het individuele contract is vastgesteld bij voltooiing of wanneer vergoeding op basis van tijd en materialen is overeengekomen, tenzij in het contract een andere wijze van facturering is overeengekomen. De overeenkomstige prijzen en voorwaarden worden meegedeeld op het ogenblik van de reservering, maar ten laatste in de reserveringsbevestiging

6.2 De BTW wordt gefactureerd tegen het BTW-tarief dat van toepassing is op het tijdstip van de prestatie.

6.4 De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst zonder aftrek. De respectieve diensten worden verrekend met betalingsdiensten via het internetportaal. Indien de opdrachtgever een debetnota terugstuurt, behoudt de dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor de dienst te weigeren en/of de gederfde winst te vorderen. De kosten voor de debetnota zijn ten laste van de cliënt.

7 Aansprakelijkheid

7.1 De dienstverlener is aansprakelijk volgens de huurovereenkomst in gevallen van opzet of grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van schuld. In geval van lichte nalatigheid is de dienstverlener uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft evenwel beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De dienstverlener is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.

7.2 Zolang de dienstverlener geen contractuele verplichting is nagekomen of geen contractuele toezegging aan de cliënt heeft gedaan, is hij niet aansprakelijk voor de totstandkoming van het contract tussen de cliënt en de respectieve dienstverleners die moeten worden bemiddeld.

8. plaats van jurisdictie

Op de zakelijke relatie tussen de partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing.

Indien de klant een ondernemer is, is de bevoegde rechtbank Düsseldorf.

Indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, de maatschappelijke zetel van de dienstverlener.

9. overige bepalingen         

De dienstverlener neemt niet deel aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen op grond van de wet op de beslechting van consumentengeschillen.

Status augustus 2020